Kto je partnerom verejného sektora?

Kto je partnerom verejného sektora?

Partnerov vereného sektora možno rozdeliť do nasledujúcich 6 skupín:

Prijímatelia finančných prostriedkov z verejných zdrojov, ak hodnota jednorazovo prijatého plnenia presiahne sumu 100 000 eur alebo opakovane prijímaného plnenia v jednom kalendárnom roku presiahne sumu 250 000 eur

Do tejto skupiny budeme zaraďovať predovšetkým podnikateľov podieľajúcich sa na verejných zákazkách, či už v postavení dodávateľa alebo subdodávateľa, ako aj prijímateľov rôznych druhov dotácií a príspevkov (napríklad zo štátnych fondov, rozpočtov obcí, krajov, verejných organizácií alebo európskych štrukturálnych fondov ).

 

young-lawyers

I keď zákon túto skupinu ešte viac špecifikuje, vo všeobecnosti možno skonštatovať, že jej podstatným znakom je prijatie jednorazového alebo opakovaného peňažného plnenia vyššej hodnoty.

Príklady partnerov verejného sektora:

  • obchodná spoločnosť, ktorá uspeje vo verejnom obstarávaní na jednorazové dodanie tovaru či služieb v hodnote nad 100 000 eur alebo na opakované dodávky tovaru a služieb v hodnote prevyšujúcej 250 000 eur ročne;
  • obchodná spoločnosť, ktorej bude poskytnutý príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu projektu v hodnote prevyšujúcej 100 000 eur;
  • občianske združenie, ktoré obdrží jednorazovú dotáciu prevyšujúcu 100 000 eur, ibaže by pôsobilo prevažne v neziskovom sektore (jedna z výnimiek zo zákona) ;

Prijímatelia nepeňažného plnenia (majetku či práva), ktorého hodnota prevyšuje sumu 100 000 eur

 

blogging-for-lawyers

Do tejto skupiny budeme zaraďovať nadobúdateľov majetku alebo práv k majetku vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná, ovládaná alebo kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom.

Príklady partnerov verejného sektora LgLegal:

  • obchodná spoločnosť, občianske združenie alebo občan, ktorí vo verejnej aukcii vydražia nehnuteľnosť či iný majetok vo vlastníctve štátu v hodnote prevyšujúcej 100 000 eur;
  • obchodná spoločnosť, občianske združenie alebo občan, ktorí od štátom, krajom či obcou zriadenej inštitúcie (napr. agentúry, dopravného podniku a pod.) odkúpia alebo im bude darovaný majetok v hodnote prevyšujúcej 100 000 eur;
  • obchodná spoločnosť, občianske združenie alebo občan, ktorí nadobudnú predkupné alebo záložné právo k verejnému majetku v hodnote prevyšujúcej 100 000 eur